خدمات اجرای پسیو شبکه

به قطعاتی که به برق متصل نمی‌شوند و به توان الکتریکی برق نیازی ندارند. اصطلاح « نافعال » یا Passive گفته می​شود مانند کابل و داکت..