اجرای طرح چیدمان رک

چیدمان یک رک یا Enclosure یا کا بینت در شبکه یک سازمان بسیار مهم است.